Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Build2inspire

 

 1. Toepasselijkheid

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Build2inspire en de klant.

 

 1. Kleine Ondernemings Regeling (KOR)

 

2.1. Build2inspire valt onder de Kleine Ondernemings Regeling (KOR), waardoor geen BTW wordt toegepast op de facturen.

 

 1. Betaling

 

3.1. Donaties, sponsorbijdragen, ambassadeurschap en lesmateriaal dienen direct online te worden betaald (Creditcard, iDeal, PayPal,  op het moment van de bestelling.

 

3.2. Betaling voor workshops, gastlessen, trainingen en lezingen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

 1. Verzending en levertijd

 

4.1. Build2inspire streeft ernaar digitale leermiddelen en andere producten tijdig te leveren. Echter, gezien het karakter van de website naast mijn andere werkzaamheden, kan de levering van digitale middelen soms langer dan 24 uur duren. Voor fysieke cadeaus geldt een levertijd van maximaal 10 werkdagen, echter gezien het karakter van de website naast mijn andere werkzaamheden kan dit langer duren. Indien er vertragingen optreden, zal Build2inspire de klant tijdig informeren over de verwachte leverdatum.

 

4.2. De klant dient digitale downloads binnen 5 dagen na ontvangst van de leveringsinstructies te downloaden. Na deze periode kan Build2inspire niet garanderen dat de download beschikbaar is en behoudt zich het recht voor om de link of toegang tot de digitale leermiddelen te verwijderen.

 

 1. Herroepingsrecht

 

5.1. Gezien de aard van digitale leermiddelen, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De klant heeft geen recht om digitale leermiddelen te ruilen, retourneren of restitutie te vragen.

 

5.2. Fysieke producten worden altijd beschouwd als cadeaus. Daarom kunnen fysieke producten niet worden geretourneerd of geruild, tenzij ze beschadigd of defect zijn bij ontvangst. In geval van schade of defecten dient de klant binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk contact op te nemen met Build2inspire via info@geschiedenisinminifiguren.nl.

 

5.3. Donaties, ambassadeurschap en sponsoring worden beschouwd als giften en vallen onder het beleid van donaties. Het toegekende geld voor donaties, ambassadeurschap en sponsoring kan niet worden teruggevraagd of gerestitueerd.

 

5.4 Build2Inspire behoud het recht om ambassadeurschap van bedrijven of instellingen te weigeren als deze niet passen bij de visie van het bedrijf of die van de website. 
Figuren die per definitie zijn uitgesloten zijn voor ambassadeurschap zijn:
      - Jack the Ripper
      - Adolf Hitler
      - Osama bin Laden

 

5.5 Figuren op de website kunnen meerdere ambassadeurs hebben. Tenzij iemand het pakket “VIP Ambassadeur” afneemt.

 

 1. Intellectueel Eigendom

 

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de digitale leermiddelen blijven eigendom van Build2inspire. Het is de klant niet toegestaan om de digitale leermiddelen te kopiëren, verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

 

 1. Leeftijdsverklaring

 

7.1. Door een aankoop te doen op de website verklaart de klant dat hij/zij 18 jaar of ouder is.

 

7.2. Build2inspire heeft het recht om, naar eigen goeddunken, aanvullende leeftijdsverificatie te verlangen indien er redelijke twijfel bestaat over de juistheid van de verstrekte leeftijdsinformatie.

 

7.3. Build2inspire is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of ongemak veroorzaakt door valse verklaringen met betrekking tot de leeftijd van de klant.

 

7.4. Indien een minderjarige ongeoorloofd gebruik maakt van de website, is de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige volledig verantwoordelijk voor dergelijk gebruik en alle gevolgen daarvan.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

8.1. Build2inspire is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de digitale leermiddelen.

 

 1. Klachten

 

9.1. Klachten over de digitale leermiddelen dienen binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld via het e-mailadres info@geschiedenisinminifiguren.nl. De klacht moet een duidelijke omschrijving van het probleem bevatten, evenals relevante ordernummers en contactgegevens.

 

9.2. Klachten over fysieke cadeaus dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld via het e-mailadres info@geschiedenisinminifiguren.nl. De klacht moet een duidelijke beschrijving van het probleem bevatten, evenals relevante ordernummers en contactgegevens.

 

 1. Overmacht

 

10.1. In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden, is Build2inspire niet aansprakelijk voor enige vertraging, annulering of niet-nakoming van verplichtingen.

 

10.2. Build2inspire streeft ernaar om digitale leermiddelen en andere producten tijdig te leveren. Echter, gezien het karakter van de website naast mijn andere werkzaamheden, kan de levering van digitale middelen soms langer dan 24 uur duren. Voor fysieke cadeaus geldt een levertijd van 10 dagen, echter gezien het karakter van de website naast mijn andere werkzaamheden kan dit langer duren.

 

 1. Privacybeleid

 

11.1. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor gedetailleerde informatie over hoe Build2inspire omgaat met persoonlijke gegevens van klanten, inclusief welke gegevens worden verzameld, hoe ze worden gebruikt en beschermd, en eventuele derde partijen waarmee gegevens worden gedeeld.

 

 1. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

 

12.1. Build2inspire behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen en het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele updates.

 

 1. Toepasselijkheid van Andere Voorwaarden

 

13.1. Eventuele aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van kracht zijn voor specifieke producten, diensten of acties en zullen de algemene voorwaarden aanvullen of vervangen indien expliciet vermeld.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

14.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leiden.

 

14.2. Build2inspire raadt klanten aan om bij twijfel juridisch advies in te winnen voordat ze een overeenkomst aangaan.

 

 1. Vestigingsadres

 

15.1 Het vestigingsadres van Build2Inspire is:
         Multatulilaan 140

         2251ZN

         Voorschoten

Hier kan eventuele schriftelijke correspondentie naar worden verzonden, al is een e-mail sturen naar info@geschiedenisinminifiguren.nl een efficiëntere en snellere route.